Reglement

Dit reglement is van toepassing op de deelname aan de Amateur Musical Awards en het inzenden van aanmeldingen daarvoor.

DEFINITIES
In dit reglement (het “Reglement”) wordt verstaan onder:
Amateur Musical Award: De door de Jury toe te kennen prijs aan de Organisaties en personen die hebben deelgenomen aan de Producties.
Aanmelder: Degene die namens de Organisatie de Productie en de personen die daaraan hebben deelgenomen, aanmeldt voor deelname aan de Amateur Musical Awards.
Nominatie: De nominatie van de Organisatie achter de Productie of van een of meerdere personen die aan de Productie deelnemen.
Organisatie: Elk amateurgezelschap, in welk verband dan ook, waarvan de Productie voor deelname aan de Amateur Musical Awards is aangemeld.
Productie: De door de Organisatie opgevoerde theatervoorstelling waarvan een substantieel deel van de verhaallijn wordt gezongen en die voor deelname aan de Amateur Musical Awards wordt aangemeld door de Aanmelder.
Registratie: Een audiovisuele registratie van de uitvoering van de Productie.
Stichting: De Stichting Amateur Musical Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam, met postadres Postbus 56764, 1040 AT Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 58074015.
Jury: De groep mensen die de Producties selecteert en beoordeelt, de Nominaties bepaalt en beslist over de toekenning van de Amateur Musical Awards.
Website:
De website van de Stichting http://www.amateurmusicalawards.nl

AANMELDING

1. Dit reglement is van toepassing op de deelname aan de Amateur Musical Awards.
2. Het aanmelden voor deelname vindt plaats door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier op de Website.
3. Van de Productie moet de eerste of laatste (openbare) voorstelling plaatsvinden in de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019.
4. De aanmelding dient in principe vier (4) weken voorafgaande aan de eerste uitvoering van de betreffende Productie bij de Stichting te zijn ingediend door de Organisatie. In overleg met de Organisatie is uitzondering op deze (stel)regel mogelijk.
5. Na ontvangst van alle benodigde gegevens verifieert de Stichting of de aanmelding voldoet aan het Reglement. Na verificatie wordt de aanmelding definitief.
6. De Organisatie dient na bevestiging door de Stichting via de Website in ieder geval een Registratie alsook enige nader door de Stichting per e-mail op te geven gegevens en materialen.
7. Het inschrijfgeld bedraagt € 100,00 ex btw per aangemelde Productie. Betaling dient plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na ontvangst factuur, op bankrekeningnummer NL22ABNA0465470475 ten name van Stichting Amateur Musical Nederland te Amsterdam, onder vermelding van
“Inschrijfgeld” plus de naam van de Organisatie en de titel van de Productie.
8. Alleen na voldoening van het onder 7. bedoelde inschrijfgeld wordt de Productie beoordeeld door de Jury.
9. Door een aanmelding te doen garandeert de Aanmelder, mede namens alle personen die deelgenomen hebben aan de Productie en de Registratie, dat:
A. zij allen bekend zijn met dit Reglement en dit aanvaarden;
B. maximaal tien procent (10%) van de aan de Registratie en/of de Productie deelnemende uitvoerende spelers, zangers, dansers een vergoeding heeft ontvangen voor de deelname daaraan;
C. de Productie niet is of wordt uitgevoerd door een opleidingsinstituut dat tot doel heeft het opleiden van professionals;
D. de Productie niet is of wordt uitgevoerd door of in opdracht van een basisschool of een organisatie die zich richt op het creëren van voorstellingen gespeeld door kinderen tot 12 jaar;
E. de Organisatie een geldige opvoeringslicentie, of schriftelijke toestemming heeft verkregen van of namens de rechthebbende(n). Een kopie van deze licentie/toestemming dient zo snel mogelijk na afgifte aan de Stichting te zijn overgelegd door de Organisatie.
10. De Aanmelder vrijwaart de Stichting voor alle schade en aanspraken ten gevolge van enige onjuistheid of onvolledigheid van de door hem verstrekte gegevens en het niet-nakomen van dit Reglement.
11. Indien er sprake is van een niet-nakoming van dit Reglement, of als er sprake is van enige onjuistheid of onvolledigheid van de door of namens de Aanmelder of de Organisatie opgegeven gegevens, is de Stichting gerechtigd de Organisatie te diskwalificeren voor (verdere) deelname aan de Amateur Musical Awards.

AUDIOVISUELE REGISTRATIE

1. De aangemelde Producties worden beoordeeld door de Jury op basis van een door de Organisatie aan te leveren Registratie.
2. Deze Registratie dient de gehele opvoering van de Productie ononderbroken weer te geven en qua beeld en geluid van een kwaliteit te zijn die een adequate beoordeling mogelijk maakt.
2b. Tevens dient er een compilatie van de registratie te worden aangeleverd van maximaal 20 minuten.
3. De Registratie wordt digitaal aangeleverd via een uploadlink, welke na aanmelding door de Stichting wordt verstrekt.
4. Het bestand dient in principe binnen acht (8) weken na de eerste uitvoering van de betreffende Productie, doch uiterlijk op 1 augustus 2019, door de Stichting te zijn ontvangen.
5. De Organisatie mag de Registratie uitsluitend vervaardigen indien:
A. zij een (eigen) productie opvoert waarvoor geen opvoeringslicentie vereist is; of
B. zij over een opvoeringslicentie beschikt waarin dat specifiek is toegestaan; of
C. zij via de Stichting toestemming heeft verkregen om een Registratie te maken, door middel van een schriftelijke bevestiging waarin de toestemming verleend wordt uit hoofde van een licentie die de Stichting verkregen heeft bij de rechthebbende(n), zulks ten behoeve van een Registratie die het uitsluitende doel heeft om beoordeling in het kader van de Amateur Musical Awards mogelijk te maken. Het is in dat geval de Organisatie ten strengste verboden om de Registratie voor enig ander doeleinde te gebruiken dan hiervoor omschreven, waaronder begrepen verveelvoudiging, verspreiding en openbaarmaking. Indien blijkt dat (één van de leden van) de Organisatie dit verbod heeft overtreden, dan kan dit leiden tot onmiddellijke diskwalificatie van de Organisatie voor deelname.
6. De Organisatie kan via de Stichting geen toestemming verkrijgen voor de Registratie van een Productie waarvoor de Stichting geen (collectieve) licentie heeft verkregen bij de rechthebbende(n). Indien de Organisatie een dergelijke Productie wil aanmelden, dan dient zij zelf voor de bedoelde toestemming te zorgen.
7. De Stichting kan op geen enkele wijze worden verplicht om voor een (collectieve) licentie zorg te dragen. 
8. De Organisatie geeft de Stichting toestemming om de Registratie te gebruiken voor de beoordeling door de Jury.
9. De Organisatie vrijwaart de Stichting voor claims van derden, waaronder die van rechthebbende(n) van de Productie, ten aanzien van de Registratie.

GEBRUIK GEGEVENS EN MATERIALEN

1. Door aanmelding verklaart de Aanmelder, ook namens de andere leden van de Organisatie en (rechts)personen die hebben deelgenomen of bijgedragen aan de Productie en/of de Registratie, dat de Stichting gerechtigd is de Registratie en de prestaties van de (rechts)personen die daaraan hebben deelgenomen of bijgedragen, te (laten) gebruiken in het kader van de Amateur Musical Awards.
2. De Aanmelder verleent uitdrukkelijk de toestemming om naam, portret en andere uiterlijke kenmerken van de personen die aan de Productie en/of de Registratie hebben deelgenomen of bijgedragen, alsmede andere leden van de Organisatie, te (laten) gebruiken binnen het kader van de uitvoering van de Amateur Musical Awards en de promotie daarvan.
3. De Aanmelder vrijwaart de Stichting en haar rechtverkrijgenden voor alle schade en aanspraken ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van zijn verklaringen als hiervoor bedoeld.

JURERING

1. Het bestuur van de Stichting benoemt naar eigen inzicht de leden van de Jury, bestaande uit:
A. een Nominatiecommissie met vijf (5) of meer leden; en
B. een Vakjury met vijf (5) of meer leden.
Bij de benoeming van de Jury let het bestuur van de Stichting op kwaliteiten als deskundigheid, het onafhankelijk kunnen oordelen en het niet direct betrokken zijn bij een Productie in het desbetreffende theaterseizoen.
2. De aangemelde Producties worden op basis van de ingezonden Registraties beoordeeld door de
Jury.
* Nooit kan worden genomineerd:
A. Een persoon die jonger is dan 12 jaar
B. Een persoon die een vergoeding heeft ontvangen voor zijn deelname
C. Een persoon die is afgestudeerd als uitvoerend artiest aan een erkende MBO of HBO instelling
D. Een persoon die het hoofdbestanddeel van zijn inkomen genereert uit werkzaamheden als uitvoerend artiest
3. De Nominaties worden in september 2019 bekendgemaakt, door middel van publicatie op de Website en een e-mailbericht aan alle genomineerde Aanmelders op het bij de aanmelding
opgegeven e-mailadres.
4. De Jury beoordeelt de genomineerde prestaties op basis van de Registratie en beslist per categorie welke Organisatie of persoon de Amateur Musical Award in die categorie wint.
5. De Jury motiveert haar beslissing per winnaar in een schriftelijk juryrapport. Over de beslissing wordt niet gecorrespondeerd.

PRIJSUITREIKING

Tijdens een jaarlijks door de Stichting te organiseren bijeenkomst zullen de Amateur Musical Awards worden uitgereikt.

SLOTBEPALING

In alle gevallen waarin niet is voorzien, beslist het bestuur van de Stichting. In alle gevallen waarin het bestuur dat nodig acht, is het bevoegd om van het onderhavige reglement af te wijken.

VASTSTELLING REGLEMENT
Het reglement is voor het eerst vastgesteld door het bestuur van de Stichting op 15 mei 2013 en voor het laatst gewijzigd door het bestuur van de Stichting op 1 september 2018. De Stichting is te allen tijde gerechtigd dit Reglement te wijzigen.